تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی

تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی

تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی لوازم مصرفی و مواد شیمیایی
دستگاه کروماتوگرافی مایع HPLC
دستگاه کروماتوگرافی مایع جداسازی پروتئین ها FPLC
دستگاه کروماتوگرافی مایع آمینواسید آنالایزر Amino Acid Analyzer
دستگاه یون کروماتوگرافی
پمپ گرادیانی 4 حلاله ( آنالیتیکال )
پمپ گرادیانی 4 حلاله ( پری پریتیو )
پمپ ایزوکراتیک ( آنالیتیکال )
پمپ ایزوکراتیک ( پری پریتیو
دتکتور یو وی ویزیبل ( UV/VISIBLE ) تک کاناله
دتکتور یو وی ویزیبل ( UV/VISIBLE ) 4 کاناله
دتکتور یو وی ویزیبل ( UV/VISIBLE )DAD (PDA )
دتکتور فلورسنس
دتکتور RI
دتکتور الکتروشیمی ( Electro Chemical )
دتکتور کانداکتیویتی ( هدایت ) ( conductivity )
تزریق نمونه ( انجکتور ) دستی
تزریق نمونه اتوماتیک ( Auto Sampler )
تزریق نمونه اتوماتیک ( پمپ تزریق )
فرکشن کولکتور آنالیتیکال
فرکشن کولکتور پری پریتیو
انواع لوپ تزریق
The Gasser گاز دار